Η Μεθοδολογία PRIORITY είναι έτοιμη!

March 13th, 2020

Οι εταίροι του προγράμματος από τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα, στο πλαίσιο του προγράμματος PRIORITY, συνεργάστηκαν και ανέπτυξαν έναν Οδηγό για το πως να αντιμετωπιστεί η πρόκληση της κοινωνικής ενσωμάτωσής μέσω του διατομεακού συνδυασμού της εθελοντικής και συλλογικής τέχνης, των διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων, των αθλητικών δραστηριοτήτων και του τομέα νεολαίας.

Αυτή η Μεθοδολογία συγκεντρώνει μια ουσιαστική και περιεκτική συλλογή βασικών πόρων που μπορούν να μεταφερθούν και να προσαρμοστούν σε οποιοδήποτε πλαίσιο, με μακροπρόθεσμο σκοπό την υποστήριξη της διαδικασίας ένταξης και την αντιμετώπιση αυτής της περιθωριοποίησης και της ριζοσπαστικοποίησης. Όλες οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν στο παρόν έγγραφο έλαβαν υπόψη την έρευνα που διεξήχθη για την ανάπτυξη του παραδοτέου του Πακέτου Εργασίας 2 (WP2) – Προετοιμασία και χαρτογράφηση των παραπάνω τομέων, συλλογή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την περιθωριοποίηση και τη ριζοσπαστικοποίηση στις χώρες εταίρους.

Οι εργαζόμενοι νεολαίας, εκπρόσωποι νεολαίας, οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές, οι εκπαιδευτές αθλητισμού, οι διαπολιτισμικοί διαμεσολαβητές και οι δημοτικοί εργαζόμενοι νεολαίας που δουλεύουν με τους νέους και κυρίως με νέους μετανάστες ή πρόσφυγες μπορούν να ωφεληθούν σε μεγάλο βαθμό από τον παρόντα οδηγό, καθώς τους δίνει την ευκαιρία να αποκτήσουν θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

• Η Τέχνη ως εργαλείο ενσωμάτωσης

• Η Διαπολιτισμική διαμεσολάβηση ως εργαλείο ένταξης

• Η Πολιτική Εκπαίδευση ως εργαλείο για την ένταξη

• Η προσέγγιση του αθλητισμού και του εθελοντισμού ως εργαλείου για την κοινωνική ένταξη.

Βάσει της Μεθοδολογίας PRIORITY, οι εταίροι θα αναπτύξουν και το PRIORITY E-Toolkit το οποίο έχει ως στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας σχεδίων μαθήματος και άλλων πόρων στην εκπαίδευση πολιτών, οπτικοακουστικών τεχνών, διαπολιτισμικής διαμεσολάβησης και διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων, αθλητισμού και εθελοντικών δραστηριοτήτων, με στόχο την ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου και της κοινωνικής ένταξης.

Για περισσότερα, μείνετε συντονισμένοι!

Λήψη