Ερευνητική έκθεση και ανάλυση βέλτιστων πρακτικών

July 26th, 2019

Οι εταίροι του έργου PRIORITY πραγματοποίησαν την παρούσα ερευνητική μελέτη με σκοπό να εντοπίσουν, να αναλύσουν και να αξιολογήσουν τις υπάρχουσες βέλτιστες πρακτικές για την προώθηση της ένταξης των νέων σε μειονεκτική θέση και την οικοδόμηση της κοινότητας στους τομείς των εθελοντικών τεχνών, του αθλητισμού, του πολιτισμού και της νεολαίας.

Αυτή η μελέτη έχει σκοπό να βοηθήσει την κοινοπραξία, στο να δημιουργήσει πρώτα ένα κοινό έδαφος γνώσεων στον τομέα της ένταξης των νέων και να ανταλλάξει καλές πρακτικές στον τομέα της πρόληψης της περιθωριοποίησης και της ριζοσπαστικοποίησης των νέων από μειονεκτούσες ομάδες που κινδυνεύουν να περιθωριοποιηθούν όπως οι νεοαφιχθέντες μετανάστες ή / και πρόσφυγες.

Οι εταίροι επικεντρώθηκαν στη χαρτογράφηση πρακτικών σύμφωνα με το πεδίο εμπειρογνωμοσύνης τους (J.K ev: εθελοντισμός, τέχνες και πολιτισμός, CSC: youth work και διαπολιτισμική εκπαίδευση για νέους, KAINOTOMIA: τομέας εκπαίδευσης και κατάρτισης, MV International: sports).

Η χαρτογράφηση των υφιστάμενων πρακτικών θα αποτελέσει τη βάση για την κοινοπραξία να αναπτύξει μια εργαλειοθήκη πρακτικών για την προώθηση της ένταξης (ειδικά σε τοπικό επίπεδο) μέσω της διεπιστημονικής και διατομεακής συνεργασίας. Η έκθεση ανάλυσης χαρτογράφησης περιλαμβάνει ανάλυση δεδομένων σε τοπικό-περιφερειακό, εθνικό και κοινοτικό επίπεδο και συλλογή ορθών πρακτικών.

Η ερευνητική μελέτη, που βασίζεται σε ανασκόπηση του υπάρχοντος υλικού και έρευνες, καθώς και σε ορισμένες περιπτωσιολογικές μελέτες σε εθνικό επίπεδο και σε πλαίσιο ΕΕ, αναλύει τα θέματα της περιθωριοποίησης και της ριζοσπαστικοποίησης των νέων με ιδιαίτερη έμφαση στους νεοαφιχθέντες μετανάστες και πρόσφυγες (αιτίες, αποτελέσματα, προφίλ των δραστών κ.λπ.) και προτείνει σχέδιο συλλογής παραδειγμάτων ορθών πρακτικών για την αντιμετώπιση αυτών των εμποδίων μέσω εθελοντικών τεχνών, αθλητισμού, πολιτισμού και youth work δραστηριοτήτων και ανταλλαγών νέων. Επιπλέον, παρουσιάζει μια κριτική σύγκριση και αξιολόγηση των διαφορετικών πρακτικών που θα αναπτυχθούν περαιτέρω κατά την ανάπτυξη της φάσης εργαλειοθήκης.

Κατεβάστε